จรรยาบรรณทางธุรกิจ

แนวทางและประกาศทางกฏหมายของกลุ่มบริษัทชุ้งค์

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

1. การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

กลุ่มบริษัทชุ้งค์ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ที่กฏหมายกำหนดไว้ จรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ได้กำหนดวิธีการพื้นฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของพนักงานและขององค์กร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และพนักงานทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆตามกฏหมายที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ตามกฏหมายในแต่ละภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน  ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนั้นๆในกลุ่มบริษัทชุ้งค์

2. การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

กลุ่มบริษัทชุ้งค์มีนโนบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งยึดหลักการทำการค้าภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้กฏหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม จะไม่ยอมให้มีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่เอื้อประโยชน์กับคู่แข่งหรือการสมยอมทางการค้า กลุ่มบริษัทชุ้งค์จะไม่ยอมให้มีการปฏิบัติไปในแนวทางการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ถ้ากลุ่มบริษัทชุ้งค์ บริษัทย่อยเป็นผู้นำในส่วนแบ่งทางการตลาดจะไม่กระทำผิดใดๆ เพื่อแลกมาด้วยลูกค้าหรือการเอาชนะคู่แข่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และ พนักงานมีความตระหนักถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่จะละเมิดกฏหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำใดที่ละเมิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทชุ้งค์

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รับชั่นต่างๆ ได้แก่ การเสนอให้ การรับของขวัญ เงิน รางวัล หรือประโยชน์ใดๆจากบุคคลอื่นเพื่อจูงใจให้กระทำการอันมิชอบที่ผิดกฏหมายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. ผลประโยชน์ขัดกัน

คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทชุ้งค์มีหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผ่านทางบุคคลหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน

5. การค้าระหว่างประเทศ

การปฏิบัติตามข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศได้ถูกนำมาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทชุ้งค์ รวมถึงกลุ่มบริษัทชุ้งค์ย่อยที่ทำการส่งออกและนำเข้าสินค้าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้โดยประเทศนั้นหรือองค์กรการค้าระหว่างประเทศ

6.  สภาพการทำงานที่เป็นธรรม

ธุรกิจกลุ่มบริษัทชุ้งค์ประสบความสำเร็จโดยอาศัยพนักงานเป็นส่วนมาก ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงตะหนักถึงพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพการทำงานที่เป็นธรรมทั่วโลก และจะปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม มุ่งมั่นในการก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่เป็นธรรมทุก ๆ ด้าน รวมหมายถึงการไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ เช่น สถานะทางสังคม การแสดงออกทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว บุคคลิกส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทชุ้งค์เล็งเห็นว่าเป็นหน้าที่ในฐานะผู้ว่าจ้างที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเคารพซึ่งกันและกันและเป็นธรรม การเลือกปฏิบัติและการดูถูกเหยียดหยามจะต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นในองค์กร

7. แรงงานเด็ก

กลุ่มบริษัทชุ้งค์ไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งรวมถึงภายในบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจด้วย กลุ่มบริษัทชุ้งค์ยึดถือเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการจ้างงาน

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การป้องกันภัยจากอัคคีภัยและภัยจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น กระบวนการต่าง เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการทำงานจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายและแนวทางปฏิบัติภายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

9. หน้าที่ในการรักษาความลับ

ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงานภายในกลุ่มบริษัทชุ้งค์ถือเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่จะทำให้ประสบความสำเร็จทางการค้า กลุ่มบริษัทชุ้งค์ได้ลงทุนเป็นจำนวนมากกับบุคลากรและทรัพยากรทางการเงินในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทชุ้งค์ต้องมั่นใจว่ามีการรักษาความลับสำหรับนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในตลาด

เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีมาตรการเพื่อปกป้องนวัตกรรมเหล่านี้
คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และพนักงานทุกคนจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลองค์กรหรือความลับทางการค้าจะต้องคงรักษาไว้ภายในกลุ่มบริษัทชุ้งค์ ทุกคนจะต้องป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมที่สำคัญไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเผยแพร่ในวารสารด้านการค้าหรือสื่ออื่น ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ทุกคนจะต้องระบุการครอบครองความรู้และข้อมูลต่างๆเพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ

พนักงานทุกคนไม่มีสิทธิในการให้ข้อมูลหรือความลับทางการค้ากับบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทชุ้งค์

10. การป้องกันข้อมูล

การเคารพต่อพนักงานของเรานั้นรวมหมายถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วย กลุ่มบริษัทชุ้งค์จะดำเนินการตามข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นให้กับพนักงานของเรา

11. องค์กรภายในเพื่อรักษาจรรยาบรรณธุรกิจ

ทุกหน่วยงานทางธุรกิจมีหน้าที่ในการนำข้อบังคับจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ไปใช้ ซึ่งรวมถึงระเบียบภายในของบริษัทอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับธุรกิจนั้น