หัวข้อในการพูดคุยตอนนี้

ข้อมูลปัจจุบันของชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)


News Blog
งานแสดงสินค้าและงานกิจกรรม
ติดต่อขอข้อมูลเผยแพร่

เดือน: ทุกเดือน
 • ทุกเดือน
 • September 2021
 • October 2021
 • November 2021
 • December 2021
ประเทศ: ทั่วโลก
 • ทั่วโลก
 • China
 • Germany
 • India
 • Taiwan
 • UK
 • USA
Extbase Variable Dump
array(6 items)
  settings => array(7 items)
   detailUid => '576' (3 chars)
   detailMesseUid => '577' (3 chars)
   overviewUid => '512' (3 chars)
   overviewMesseUid => '513' (3 chars)
   archiveUid => '575' (3 chars)
   rootUid => '58' (2 chars)
   switchDivision => '3' (1 chars)
  countries => array(6 items)
   0 => 'China' (5 chars)
   1 => 'Germany' (7 chars)
   2 => 'India' (5 chars)
   3 => 'Taiwan' (6 chars)
   4 => 'UK' (2 chars)
   5 => 'USA' (3 chars)
  fairs => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\QueryResultprototypeobject (9 items)
   0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=631, pid=142)
     titel => protected'Semicon Taiwan' (14 chars)
     slug => protected'schunksemicon-taiwan' (20 chars)
     location => protected'Taipei' (6 chars)
     country => protected'Taiwan' (6 chars)
     seoTitle => protected'Semicon Taiwan | 2021' (21 chars)
     seoDescription => protected'SEMICON Taiwan is not just a platform that connects Taiwan and global microe
            lectronics ecosystems but also a bridge that facilitates smooth collaboratio
            n between the industry, the government, the academia, and research instituti
            ons.
' (232 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-09-08T02:00:00+02:00, 1631059200) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-09-10T02:00:00+02:00, 1631232000) company => protected'Schunk Xycarb Technology B.V.' (29 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'marketing-sct@schunk-group.com; franziska.rohn@schunk-group.com; mailin.kade
            l@schunk-group.com
' (94 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.semicontaiwan.org/zh' (32 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=51056, pid=142) uidLocal => protected9735 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobject objectManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfiltered concreteConfigurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\FrontendConfigurationManagersingletonobject flexFormService => protectedTYPO3\CMS\Core\Service\FlexFormServicesingletonobject configuration => protectedarray(4 items) userFunc => 'TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run' (37 chars) extensionName => 'CcNews' (6 chars) pluginName => 'Newsplugin' (10 chars) vendorName => 'Conception' (10 chars) contentObject => protectedTYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRendererprototypeobjectfiltered objectManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfiltered typoScriptService => protectedTYPO3\CMS\Core\TypoScript\TypoScriptServiceprototypeobject extensionName => protected'CcNews' (6 chars) pluginName => protected'Newsplugin' (10 chars) configurationCache => protectedarray(1 item) ccnews_newsplugin => array(9 items)max depth environmentService => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentServicesingletonobject environmentService => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentServicesingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected51056 (integer) _localizedUid => protected51056 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected51056 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000001600e405000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entity (uid=6, pid=435) titel => protected'Schunk Xycarb Technology' (24 chars) uid => protected6 (integer) _localizedUid => protected6 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected6 (integer)modified pid => protected435 (integer) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entity (uid=3, pid=435) titel => protected'Schunk Carbon Technology' (24 chars) uid => protected3 (integer) _localizedUid => protected3 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected3 (integer)modified pid => protected435 (integer) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e43c000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=2, pid=5303) titel => protected'Microelectronics' (16 chars) uid => protected2 (integer) _localizedUid => protected2 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected2 (integer)modified pid => protected5303 (integer) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected631 (integer) _localizedUid => protected631 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected631 (integer)modified pid => protected142 (integer)
1 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=633, pid=142) titel => protected'Heat Treat' (10 chars) slug => protected'schunkheat-treat' (16 chars) location => protected'St. Louis, MO' (13 chars) country => protected'USA' (3 chars) seoTitle => protected'Heat Treat | 2021' (17 chars) seoDescription => protected'Heat Treat is the premier conference and expo for heat treating professional
            s.
' (78 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-09-14T02:00:00+02:00, 1631577600) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-09-16T02:00:00+02:00, 1631750400) company => protected'Schunk Carbon Technology, LLC' (29 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'marketing-sct@schunk-group.com; franziska.rohn@schunk-group.com; mailin.kade
            l@schunk-group.com
' (94 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.asminternational.org/web/heat-treat' (47 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=51058, pid=142) uidLocal => protected9737 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected51058 (integer) _localizedUid => protected51058 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected51058 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e1d9000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=1, pid=5303) titel => protected'Industry' (8 chars) uid => protected1 (integer) _localizedUid => protected1 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected1 (integer)modified pid => protected5303 (integer) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected633 (integer) _localizedUid => protected633 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected633 (integer)modified pid => protected142 (integer)
2 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=635, pid=142) titel => protected'DsEi' (4 chars) slug => protected'schunkdsei' (10 chars) location => protected'London' (6 chars) country => protected'UK' (2 chars) seoTitle => protected'DSeI | 2021' (11 chars) seoDescription => protected'DSEI connects governments, national armed forces, industry thought leaders a
            nd the entire defence & security supply chain on a global scale.
' (140 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-09-14T02:00:00+02:00, 1631577600) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-09-17T02:00:00+02:00, 1631836800) company => protected'Schunk Kohlenstofftechnik GmbH | Schunk Ingenieurkeramik GmbH | Weiss Umwelt
            technik GmbH
' (88 chars) booth => protected'Booth H5-224/H5-222' (19 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'Lisa.hilbert@weiss-technik.com; marketing-sct@schunk-group.com; franziska.ro
            hn@schunk-group.com; mailin.kadel@schunk-group.com
' (126 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.dsei.co.uk/' (23 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=51060, pid=142) uidLocal => protected9739 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected51060 (integer) _localizedUid => protected51060 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected51060 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000001600e026000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entity (uid=5, pid=435) titel => protected'Weiss Technik' (13 chars) uid => protected5 (integer) _localizedUid => protected5 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected5 (integer)modified pid => protected435 (integer) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (3 items) 000000001600e1d9000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=5303) 000000001600e07a000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=5, pid=5303) titel => protected'Environmental Simulation' (24 chars) uid => protected5 (integer) _localizedUid => protected5 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected5 (integer)modified pid => protected5303 (integer) 000000001600e5ad000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=3, pid=5303) titel => protected'Ceramics' (8 chars) uid => protected3 (integer) _localizedUid => protected3 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected3 (integer)modified pid => protected5303 (integer) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected635 (integer) _localizedUid => protected635 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected635 (integer)modified pid => protected142 (integer)
3 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=642, pid=142) titel => protected'China Wind Power' (16 chars) slug => protected'schunkchina-wind-power-2021' (27 chars) location => protected'Beijing' (7 chars) country => protected'China' (5 chars) seoTitle => protected'China Wind Power | 2021' (23 chars) seoDescription => protected'China Wind Power | Beijing | China' (34 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-10-18T02:00:00+02:00, 1634515200) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-10-20T02:00:00+02:00, 1634688000) company => protected'Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.' (43 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'marketing-sct@schunk-group.com; franziska.rohn@schunk-group.com; mailin.kade
            l@schunk-group.com
' (94 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.chinawind.org.cn/cwp2020/index.php' (46 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=51065, pid=142) uidLocal => protected9745 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected51065 (integer) _localizedUid => protected51065 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected51065 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e1d9000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected642 (integer) _localizedUid => protected642 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected642 (integer)modified pid => protected142 (integer)
4 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=644, pid=142) titel => protected'IREE' (4 chars) slug => protected'schunkiree-2021' (15 chars) location => protected'New Delhi' (9 chars) country => protected'India' (5 chars) seoTitle => protected'IREE | 2021' (11 chars) seoDescription => protected'14th International Railway Equipment Exhibition' (47 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-10-21T02:00:00+02:00, 1634774400) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-10-23T02:00:00+02:00, 1634947200) company => protected'Schunk Carbon Technology India Private Limited' (46 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'marketing-sct@schunk-group.com; franziska.rohn@schunk-group.com; mailin.kade
            l@schunk-group.com
' (94 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'http://www.ireeindia.com/' (25 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=51067, pid=142) uidLocal => protected9747 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected51067 (integer) _localizedUid => protected51067 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected51067 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600fb62000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=4, pid=5303) titel => protected'Transit Systems' (15 chars) uid => protected4 (integer) _localizedUid => protected4 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected4 (integer)modified pid => protected5303 (integer) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected644 (integer) _localizedUid => protected644 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected644 (integer)modified pid => protected142 (integer)
5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=646, pid=142) titel => protected'Härterei Kongress' (18 chars) slug => protected'schunkhaerterei-kongress' (24 chars) location => protected'Cologne' (7 chars) country => protected'Germany' (7 chars) seoTitle => protected'Härterei Kongress | 2021' (25 chars) seoDescription => protected'Der HK ist der größte werkstofftechnische Branchentreff in Europa.' (68 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-10-26T02:00:00+02:00, 1635206400) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-10-28T02:00:00+02:00, 1635379200) company => protected'Schunk Kohlenstofftechnik GmbH' (30 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'marketing-sct@schunk-group.com; franziska.rohn@schunk-group.com; mailin.kade
            l@schunk-group.com
' (94 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.hk-awt.de/' (22 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=51068, pid=142) uidLocal => protected9748 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected51068 (integer) _localizedUid => protected51068 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected51068 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e1d9000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected646 (integer) _localizedUid => protected646 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected646 (integer)modified pid => protected142 (integer)
6 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=669, pid=142) titel => protected'China International Import Expo' (31 chars) slug => protected'schunkchina-international-import-expo' (37 chars) location => protected'Shanghai' (8 chars) country => protected'China' (5 chars) seoTitle => protected'' (0 chars) seoDescription => protected'' (0 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-11-05T01:00:00+01:00, 1636070400) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-11-10T01:00:00+01:00, 1636502400) company => protected'Schunk Group' (12 chars) booth => protected'open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'events@schunk-group.com' (23 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.ciie.org/zbh/en/' (28 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=52601, pid=142) uidLocal => protected10234 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected52601 (integer) _localizedUid => protected52601 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected52601 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000001600fa53000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entity (uid=2, pid=435) titel => protected'Schunk Sonosystems' (18 chars) uid => protected2 (integer) _localizedUid => protected2 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected2 (integer)modified pid => protected435 (integer) 000000001600fa49000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entity (uid=4, pid=435) titel => protected'Schunk Mobility' (15 chars) uid => protected4 (integer) _localizedUid => protected4 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected4 (integer)modified pid => protected435 (integer) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=435) 000000001600e026000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000001600e1d9000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=5303) 000000001600fa40000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=9, pid=5303) titel => protected'Mobility Carbon' (15 chars) uid => protected9 (integer) _localizedUid => protected9 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected9 (integer)modified pid => protected5303 (integer) 000000001600fa58000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=10, pid=5303) titel => protected'Sinter Metals' (13 chars) uid => protected10 (integer) _localizedUid => protected10 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected10 (integer)modified pid => protected5303 (integer) 000000001600fa4f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=7, pid=5303) titel => protected'Sonosystems' (11 chars) uid => protected7 (integer) _localizedUid => protected7 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected7 (integer)modified pid => protected5303 (integer) 000000001600e07a000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=5303) 000000001600fb62000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected669 (integer) _localizedUid => protected669 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected669 (integer)modified pid => protected142 (integer) 7 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=628, pid=142) titel => protected'APTA EXPO' (9 chars) slug => protected'schunkapta-expo' (15 chars) location => protected'Orlando' (7 chars) country => protected'USA' (3 chars) seoTitle => protected'APTA EXPO | 2021' (16 chars) seoDescription => protected'APTA's TRANSform Conference & EXPO is public transit’s premier showcase of
             technology, products, and services.
' (112 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-11-08T01:00:00+01:00, 1636329600) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-11-10T01:00:00+01:00, 1636502400) company => protected'Schunk Carbon Technology, LLC' (29 chars) booth => protected'Booth 2811' (10 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'marketing-sct@schunk-group.com; franziska.rohn@schunk-group.com; mailin.kade
            l@schunk-group.com
' (94 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.aptaexpo.com/apta2020/public/enter.aspx' (51 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=51053, pid=142) uidLocal => protected9732 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected51053 (integer) _localizedUid => protected51053 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected51053 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001600fb62000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected628 (integer) _localizedUid => protected628 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected628 (integer)modified pid => protected142 (integer)
8 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=616, pid=142) titel => protected'CLEANPOWER' (10 chars) slug => protected'schunkawea-cleanpower-conference-exhibition' (43 chars) location => protected'Indianapolis' (12 chars) country => protected'USA' (3 chars) seoTitle => protected'CLEANPOWER | 2021' (17 chars) seoDescription => protected'AWEA CLEANPOWER Conference & Exhibition' (39 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2021-12-07T01:00:00+01:00, 1638835200) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2021-12-08T01:00:00+01:00, 1638921600) company => protected'Schunk Kohlenstofftechnik GmbH | Schunk Carbon Technology, LLC | Schunk Sono
            systems GmbH
' (88 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'marketing-sct@schunk-group.com; franziska.rohn@schunk-group.com; mailin.kade
            l@schunk-group.com; Steven.Clees@schunk-group.com
' (125 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.cleanpowerexpo.org/' (31 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=51042, pid=142) uidLocal => protected9721 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected51042 (integer) _localizedUid => protected51042 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected51042 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000001600e40f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=435) 000000001600fa53000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000001600e1d9000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=5303) 000000001600fa4f000000004d3fdeb5 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=7, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected616 (integer) _localizedUid => protected616 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected616 (integer)modified pid => protected142 (integer)
divisions => 'none' (4 chars) months => array(4 items) month09 => array(2 items) 0 => DateTimeprototypeobjectsee above (2021-09-14T02:00:00+02:00, 1631577600) 1 => '.filter--month09' (16 chars) month10 => array(2 items) 0 => DateTimeprototypeobjectsee above (2021-10-26T02:00:00+02:00, 1635206400) 1 => '.filter--month10' (16 chars) month11 => array(2 items) 0 => DateTimeprototypeobjectsee above (2021-11-08T01:00:00+01:00, 1636329600) 1 => '.filter--month11' (16 chars) month12 => array(2 items) 0 => DateTimeprototypeobjectsee above (2021-12-07T01:00:00+01:00, 1638835200) 1 => '.filter--month12' (16 chars) businessunits => array(11 items) businessdiv11 => array(2 items) 0 => 'Career' (6 chars) 1 => '.business--div11' (16 chars) businessdiv6 => array(2 items) 0 => 'Air Solutions' (13 chars) 1 => '.business--div6' (15 chars) businessdiv5 => array(2 items) 0 => 'Environmental Simulation' (24 chars) 1 => '.business--div5' (15 chars) businessdiv1 => array(2 items) 0 => 'Industry' (8 chars) 1 => '.business--div1' (15 chars) businessdiv8 => array(2 items) 0 => 'OptoTech' (8 chars) 1 => '.business--div8' (15 chars) businessdiv2 => array(2 items) 0 => 'Microelectronics' (16 chars) 1 => '.business--div2' (15 chars) businessdiv3 => array(2 items) 0 => 'Ceramics' (8 chars) 1 => '.business--div3' (15 chars) businessdiv9 => array(2 items) 0 => 'Mobility Carbon' (15 chars) 1 => '.business--div9' (15 chars) businessdiv10 => array(2 items) 0 => 'Sinter Metals' (13 chars) 1 => '.business--div10' (16 chars) businessdiv7 => array(2 items) 0 => 'Sonosystems' (11 chars) 1 => '.business--div7' (15 chars) businessdiv4 => array(2 items) 0 => 'Transit Systems' (15 chars) 1 => '.business--div4' (15 chars)

Semicon Taiwan

Date: 08.09.2021 - 10.09.2021
Location: Taipei, Taiwan
Exhibitor: Schunk Xycarb Technology B.V.
Section: Microelectronics

ดูรายละเอียด

Heat Treat

Date: 14.09.2021 - 16.09.2021
Location: St. Louis, MO, USA
Exhibitor: Schunk Carbon Technology, LLC
Section: Industry

ดูรายละเอียด

DsEi

Date: 14.09.2021 - 17.09.2021
Location: London, UK
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH | Schunk Ingenieurkeramik GmbH | Weiss Umwelttechnik GmbH
Section: Industry, Environmental Simulation, Ceramics

ดูรายละเอียด

China Wind Power

Date: 18.10.2021 - 20.10.2021
Location: Beijing, China
Exhibitor: Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Section: Industry

ดูรายละเอียด

IREE

Date: 21.10.2021 - 23.10.2021
Location: New Delhi, India
Exhibitor: Schunk Carbon Technology India Private Limited
Section: Transit Systems

ดูรายละเอียด

Härterei Kongress

Date: 26.10.2021 - 28.10.2021
Location: Cologne, Germany
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Section: Industry

ดูรายละเอียด

China International Import Expo

Date: 05.11.2021 - 10.11.2021
Location: Shanghai, China
Exhibitor: Schunk Group
Section: Industry, Mobility Carbon, Sinter Metals, Sonosystems, Environmental Simulation, Transit Systems

ดูรายละเอียด

APTA EXPO

Date: 08.11.2021 - 10.11.2021
Location: Orlando, USA
Exhibitor: Schunk Carbon Technology, LLC
Section: Transit Systems

ดูรายละเอียด

CLEANPOWER

Date: 07.12.2021 - 08.12.2021
Location: Indianapolis, USA
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH | Schunk Carbon Technology, LLC | Schunk Sonosystems GmbH
Section: Industry, Sonosystems

ดูรายละเอียด